πŸ“Œ Lessenserie Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen

Dit is een generiek lesblok dat op meerdere plekken in het lesprogramma voorkomt. De lessenserie is gemaakt op 1 periode van 1/4 schooljaar (8 weken + toetsweek), 3 lessen van 45′ per week. De eindtoets op papier (want chatgpt) neemt 120 minuten in beslag.

Lessenserie

De deadlines zijn in dit “herbruikbare blok” in 2023.

Week NrLes stofToolsIn te leveren
6 * 0,5 punt
Deadline
1Databases week 1* Waarom databases, wat is een database, soorten databases
* Wachtwoorden controleren
replitWachtwoorden controleren op replit
V5: 4 sept 13:30
H5: 4 sept 15:15
V6: 5 sept 11:30
2Databases week 2: – Enkele tabel maken,
Casus Prima Planten
– Database velden / datatypes.
– Het invoeren van data. – Het selecteren van records met Forms of SQL
Statically typed / Dynamically typed programming languages
Adminer

Toegang tot adminer
Casus Prima Planten
1e les week van 11 sept
3Databases week 3: De relationele database. Eenvoudig en complex
Waarom je een eerst een ontwerp maakt.
* Prima Planten Revisited
* Eenvoudig ER-diagram:, 1:N relaties, Eenvoudige symbolen
* Database Lingo
Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus Tuin Jaar Rond.

draw.io en search entity relationship
Prima Planten Revisited

Casus Tuin Jaar Rond
1e les week van 18 sept
4Ontwerpen van Informatiesystemen week 1: Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus: Schoenengek
Casus: Schoenengekweek van 25 sept
5Ontwerpen van Informatiesystemen week 2Complex ER-Diagram.
– N:M relaties,
– Ternaire relaties
– Omzetten complex ER-diagram in tabel-ontwerp

Regels voor het ER-Diagram
Casus TandartsER + Tabellen + adminer.week van 9 okt
6Ontwerpen van Informatiesystemen week 3Afmaken Tandarts Casusweek van 9 okt
(+ vakantieweek)
7Eindopdracht en Oefentoets week van 23 okt
8Toets (op papier in de toetsweek) Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen
Max 7.0 puntenweek van 30 okt.
H5: Maandag 30 oktober.
Alle links in deze kolom hier boven, dat is de stof.

Eindtermen

  • C
  • H

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161